Prodekon neuvottelukunta

Yleistä

Prodekon neuvottelukunnan toiminta ja tarkoitus on määritelty seuraavasti: Prodekon neuvottelukunta on ryhmä eri ikäpolvista koottuja neuvonantajia, joka toiminnallaan edistää tuotantotalouden alan tunnettuutta, kehitystä ja vaikuttavuutta Suomen teollisuuden ja muun elinkeinoelämän kilpailukyvylle. Erityisesti neuvottelukunta tukee Prodeko-yhteisöä: Tuotantotalouden kilta Prodeko ry:n ja sen edeltäjäjärjestön nykyisiä ja entisiä jäseniä. Neuvottelukunnan taustajärjestöjä ovat Tuotantotalouden kilta Prodeko ry ja Prodekon Alumni ry. Neuvottelukunta voi toteuttaa tarkoitustaan esimerkiksi antamalla neuvoja ja välittämällä yhteyksiä Prodekon ja Prodekon Alumnin toiminnalle tai opetukselle, tutkimukselle ja elinkeinoelämän kehittämiselle tuotantotalouden alalla Teknillisessä korkeakoulussa. Olemassaolonsa ja toimintansa kautta neuvottelukunta myös lisää TKK:n tuotantotalouden alumnien ja opiskelijoiden keskinäisiä yhteyksiä sekä yhteenkuuluvuudentunnetta yli ikäpolvirajojen. Neuvottelukunta myös olemassaolollaan edistää tuotantotalouden opinalan yleistä yhteiskunnallista tunnettuutta.

Taustaa

Tuotantotalouden kilta Prodeko ry:lle ja Prodekon Alumni ry:lle (Teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden opiskelijajärjestölle ja sen alumniyhdistykselle) kerättiin neuvonantajia vuosina 2004-2005 Prodekon Alumnin neuvottelukuntatyöryhmän työnä. Tuloksena Prodeko ja Alumni muodostivat I Prodekon neuvottelukunnan toimimaan vuosina 2005-2007 yhdistysten yhteisenä neuvonantajaelimenä. Työtä jatkamaan on sittemmin nimitetty uusia kaksivuotisia neuvottelukuntia:

 • II Prodekon neuvottelukunta 2008-2009
 • III Prodekon neuvottelukunta 2010-2011
 • IV Prodekon neuvottelukunta 2012-2013
 • V Prodekon neuvottelukunta 2014-2015
 • VI Prodekon neuvottelukunta 2016-2017
 • VII Prodekon neuvottelukunta 2018-2019
 • VIII Prodekon neuvottelukunta 2020-2021
 • IX Prodekon neuvottelukunta 2022-2023
 • X Prodekon neuvottelukunta 2024-2025

 

Uusi Prodekon neuvottelukunta nimitetään yleensä parittomien vuosien syksyisin. Uusien jäseniä etsitään kesällä ja alkusyksystä. Esityksiä nimitettävistä henkilöistä voivat tehdä Prodekon ja Prodekon Alumnin hallitukset sekä yhdistysten kokousten osallistujat ja Prodekon kunniajäsenet sekä aikaisempien neuvottelukuntien jäsenet. Neuvottelukunta kokoontuu vuosittain kevät- ja syyskokoukseen.

 

X Prodekon neuvottelukunta

Toimikausi 1.1.2024-31.12.2025

Jäsenet:

 • Anna Granskog (puheenjohtaja)
 • Eero Eloranta
 • Anu Ahola
 • Ilkka Kivimäki
 • Robert Ingman
 • Tapio Kolunsarka
 • Tutu Wegelius-Lehtonen
 • Virve Laitinen
 • Juha Pankakoski
 • Tuukka Seppä
 • Tommi Uitto
 • Kati Hagros
 • Mikko Kärkkäinen
 • Kati Rajala
 • Sami Lampinen
 • Laura Karotie
 • Tuomo Pesonen
 • Antti Koulumies
 • Reko Morikawa (nuorempi jäsen)
 • Sara Ikonen (nuorempi jäsen)

 

Neuvottelukunnan ohjesääntö

1§ Yleistä Neuvottelukunta on Tuotantotalouden kilta Prodeko ry:n (myöhemmin Prodeko) ja Prodekon Alumni ry:n (myöhemmin Prodekon Alumni) yhteinen toimielin. Sen toiminta ja tarkoitus määritellään seuraavasti:

"Prodekon neuvottelukunta on ryhmä eri ikäpolvista koottuja neuvonantajia. Neuvottelukunnan tarkoituksena on edistää tuotantotalouden alan tunnettuutta ja kehitystä sekä vaikuttavuutta Suomen teollisuuden ja muun elinkeinoelämän kilpailukyvylle. Erityisesti neuvottelukunta tukee Prodeko-yhteisöä: Tuotantotalouden Kilta Prodeko ry:n ja sen edeltäjäjärjestön nykyisiä ja entisiä jäseniä. Neuvottelukunnan taustajärjestöjä ovat Tuotantotalouden Kilta Prodeko ry ja Prodekon Alumni ry."

"Neuvottelukunta voi toteuttaa tarkoitustaan esimerkiksi antamalla neuvoja ja välittämällä yhteyksiä Prodekon ja Prodekon Alumnin toiminnalle tai opetuksen, tutkimuksen ja elinkeinoelämäyhteistyön kehittämiselle tuotantotalouden alalla Aalto-yliopistossa. Olemassaolonsa ja toimintansa kautta neuvottelukunta myös lisää Aalto-yliopiston tuotantotalouden alumnien ja opiskelijoiden keskinäisiä yhteyksiä sekä yhteenkuuluvuudentunnetta yli ikäpolvirajojen. Neuvottelukunta myös olemassaolollaan edistää tuotantotalouden opinalan yleistä yhteiskunnallista tunnettuutta."

Neuvottelukunnasta käytettävä yleisnimi on Prodekon neuvottelukunta, ruotsiksi Rådet för Prodeko ja englanniksi Honorary Advisory Council of Prodeko. Prodekon nimestä voidaan neuvottelukunnan nimen osana käyttää myös täysnimiä Tuotantotalouden Kilta Prodeko, Produktionsekonomigillet Prodeko tai Prodeko, the Guild of Industrial Engineering and Management. Neuvottelukunnan kokoonpanoa päivitetään uuden toimikauden myötä ja näin syntyvät eri neuvottelukunnat erotetaan toisistaan nimikkeellisesti roomalaisin kirjaimin. Milloin neuvottelukuntaa koskevia osia Prodekon tai Prodekon Alumnin säännöstöstä esitetään muutettaviksi, ja aktiivisesti toiminnassa on neuvottelukunta, neuvottelukuntaa kuullaan liittyen muutosesitykseen.

2§ Neuvottelukunnan nimittäminen, toimikausi ja jäsenet Prodeko ja Prodekon Alumni nimittävät Prodekon neuvottelukunnan. Neuvottelukunta muodostuu neuvottelukunnan puheenjohtajasta ynnä korkeintaan ventin luvun osoittamasta määrästä muita jäseniä siten, että jäsenkunta koostuu korkean tason vaikuttajista sekä 1–3 henkilöstä, jotka edustavat Prodekon nuorten ikäluokkien alumneja. Jäsenten tulee olla työelämässä olevia entisiä tai nykyisiä Prodekon jäseniä tai muuten Prodekon tai Prodekon Alumnin toimintaan merkittävällä tavalla liittyviä henkilöitä. Ehdotuksia nimitettävistä henkilöistä voivat tehdä Prodekon ja Prodekon Alumnin hallitukset sekä yhdistysten kokousten osallistujat, ynnä Prodekon kunniajäsenet sekä aikaisempien neuvottelukuntien jäsenet.

Milloin uutta neuvottelukuntaa nimettäessä on aktiivisesti toiminnassa aiempi neuvottelukunta, aiempaa neuvottelukuntaa kuullaan liittyen ehdotuksiin uusista jäsenistä. Nimittämisen tekee Prodekon yhdistyksen kokous ehdollisesti siten, että nimitys astuu voimaan Prodekon Alumnin hallituksen hyväksyessä sen. Prodekon yhdistyksen kokouksen tekemä nimitys koostuu jäsenten nimistä, puheenjohtajistovalinnasta siten, kuin tuonnempana säädetään sekä neuvottelukuntakaudesta.

Neuvottelukuntakausi on toimikausi, jonka pituus on vähintään 24 ja enintään 60 kuukautta. Milloin uutta neuvottelukuntaa nimettäessä on aktiivisesti toiminnassa aiempi neuvottelukunta, tulee uuden neuvottelukunnan jäseniksi nimittää vähintään seitsemän ja olla nimittämättä vähintään kolmea uutta edeltävän neuvottelukunnan jäsentä. Neuvottelukuntaan nimityshetkellä kuuluvaa henkilöä, joka on silloisen kautensa päättyessä ollut neuvottelukunnan jäsenenä yhtäjaksoisesti 10 vuotta tai enemmän, sisältäen kuluvan kauden, ei voida nimittää seuraavan neuvottelukunnan jäseneksi. Mainittuna ajanjaksona sovellettavaksi tulee kuitenkin yhtäjaksoisesti neljä vuotta tai enemmän, milloin harkitaan henkilön nimittämistä nuorten alumni-ikäluokkien edustajaksi.

Henkilö, joka toimii neuvottelukunnan puheenjohtajana, voidaan edellä sanotun estämättä nimittää seuraavankin neuvottelukunnan jäseneksi, jossa tapauksessa hänet on myös nimettävä kyseisen neuvottelukunnan puheenjohtajaksi. Tällaisia nimityksiä voidaan jatkaa siten, että henkilö tulee toimineeksi puheenjohtajana korkeintaan sen neuvottelukuntakauden loppuun, jonka aikana tai loppuhetkellä hän on toiminut kyseisessä tehtävässä 6 vuoden ajan. Neuvottelukunnan jäsen voi pyytää eroa kesken toimikauden kirjallisesti. Pyyntö osoitetaan Prodekolle, joka toimittaa sen tiedoksi Prodekon Alumnille ja käsittelee eroasian hallituksen päätöksenä.

3§ Neuvottelukunnan puheenjohtajisto Neuvottelukunnan puheenjohtajistoon kuuluvat mahdolliset kunniapuheenjohtajat sekä vaihtuvina jäseninä neuvottelukunnan puheenjohtaja ja yksi tai kaksi varapuheenjohtajaa. Osana neuvottelukunnan nimityspäätöstään tekee Prodekon yhdistyksen kokous ja hyväksyy Prodekon Alumnin hallitus puheenjohtajistovalinnan vaihtuvien jäsenten osalta. Kahden varapuheenjohtajan tapauksessa toinen heistä nimetään I ja toinen II varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajiston vaihtuvat jäsenet nimetään neuvottelukunnan jäseniksi nimitettävistä. Puheenjohtajistoon vaihtuvaksi jäseneksi valittu voi ilmoittaa toimikauden aikana luopuvansa puheenjohtajistotehtävästään; tällöin Prodekon hallitus nimittää ja Prodekon Alumnin hallitus hyväksyy uuden vaihtuvan puheenjohtajiston neuvottelukunnan jäsenistä jäljellä olevaksi neuvottelukuntakaudeksi. Milloin vaihtuvan puheenjohtajiston jäsen eroaa neuvottelukunnan jäsenyydestä, katsotaan jäsenyys vaihtuvassa puheenjohtajistossa lakanneeksi samalla ja toteutetaan edellä kuvattu neuvottelukunnan puheenjohtajiston uudelleennimittäminen.

Prodekon neuvottelukuntien työtä puheenjohtajana tai jäsenenä merkittävästi edesauttanut sekä muutoin Prodeko-yhteisöä aktiivisesti tukenut, ansioitunut henkilö voidaan nimittää Prodekon neuvottelukunnan kunniapuheenjohtajaksi. Kunniapuheenjohtajan nimittää Prodekon yhdistyksen kokous ja nimityksen hyväksyy Prodekon Alumnin hallituksen kokous. Esityksiä kunniapuheenjohtajaksi valittavasta voivat tehdä Prodekon ja Prodekon Alumnin hallitukset sekä yhdistysten kokousten osallistujat, Prodekon kunniajäsenet, Prodekon neuvottelukunta ynnä aikaisempien neuvottelukuntien jäsenet. Nimitysesityksistä kuullaan Prodekon kunniajäseniä sekä Prodekon neuvottelukunnan jäseniä. Kunniapuheenjohtaja ei lukeudu neuvottelukuntien yllä säädettyyn jäsenlukuun. Kunniapuheenjohtajuus on elinikäinen.

4§ Neuvottelukunnan kokoukset Neuvottelukunta kokoontuu tarkoituksensa toteuttamisen kannalta riittävän usein. Kokoukset kutsuu koolle kunniapuheenjohtaja, puheenjohtaja, puheenjohtajan kokouskohtaisesti osoittama neuvottelukunnan muu jäsen, Prodeko tai Prodekon Alumni. Kokouksissa puhetta johtaa neuvottelukunnan puheenjohtaja, jonka sijaisena toimii tarvittaessa I ja toisena sijaisena II varapuheenjohtaja. Prodekon hallituksella ja neuvottelukunnan puheenjohtajalla on tämän estämättä oikeus, yksin tai yhdessä, pyytää kunniapuheenjohtajaa toimimaan nimetyn kokouksen puheenjohtajana, jolloin positiivisen vastauksen tapauksessa kunniapuheenjohtaja toimii kokouksen puheenjohtajana.

Neuvottelukunta voi tehdä päätöksiä itseään koskevissa asioissa sekä päätöksiä suositusten antamisesta Prodekolle, Prodekon Alumnille tai toisaalle. Näitä päätöksiä voidaan tehdä siltä osin, kun Prodekon tai Prodekon Alumnin säännöissä, sisältäen tämän ohjesäännön, tai Prodekon tai Alumnin päätöksellä ei ole varattu valtaa asianomaisesta päätöksestä toisaalle. Neuvottelukunnan kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun ne ovat laillisesti koolle kutsuttuja. Kokoukset ovat laillisesti koolle kutsuttuja, kun niistä on ilmoitettu riittävästi ennalta kunkin jäsenen sekä mahdollisten kunniapuheenjohtajien ilmoittamiin sähköisiin osoitteisiin – poislukien kunniapuheenjohtajat, jotka ovat ilmoittaneet toivovansa jäädä kyseisen ajan osalta tai pysyvästi kutsuitta. Kokouksissa ovat puhe- ja läsnäolo-oikeutettuja neuvottelukunnan jäsenten lisäksi mahdolliset neuvottelukunnan kunniapuheenjohtajat sekä Prodekon hallituksen puheenjohtaja ja Prodekon Alumnin hallituksen puheenjohtaja, joista viimeisenä mainittu tukee tarvittaessa kokousten järjestelyissä, sekä mahdollisesti paikalle kutsuttavat ulkopuoliset alustajat ja keskustelijat. Neuvottelukunta voi tarvittaessa järjestää sähköpostikokouksia. Juhlittaessa Prodekon viidellä jaollisia ikävuosia pyrkii neuvottelukunta kokoontumaan tilanteen arvoiseen, perinteikkääseen juhlakokoukseen vuosijuhlan yhteydessä. Tällöin kokoukseen kutsutaan puhe- ja läsnäolo-oikeutetuiksi vieraiksi, jos joku kokousten koollekutsumiseen oikeutetuista tahoista sitä esittää, myös aiempien neuvottelukuntien jäsenet, jotka eivät ole pyytäneet jäädä näittä kutsuitta.

5§ Neuvottelukunnan toimikunnat Neuvottelukunta voi nimittää itselleen toimikuntia valmistelemaan asioita neuvottelukunnan piirissä tai toisaalla Prodeko-yhteisössä tapahtuvaa keskustelua tai päätöksentekoa varten. Toimikuntien jäseniin tulee lukeutua riittävänä pidetty määrä nykyisen tai aiempien neuvottelukuntien jäseniä. Muiden jäsenten tulee olla Prodekoyhteisöä riittävästi tuntevia henkilöitä, joiden työ toimikunnassa katsotaan tarpeelliseksi.