Toimarien toiminta

Killan toimihenkilöt eli tutummin toimarit ovat yhdessä hallituksen kanssa se porukka, joka pitää killan toiminnassa ja kiltalaiset tyytyväisinä. Toimarivirat ovat työmäärällisesti hieman kevyempiä kuin hallitusvirat, mutta jokaisen tekemä työ on tärkeää ja ilman aktiivisia toimareita Prodekon toiminta ei pysyisi käynnissä. Toimarit valitaan virkakohtaisella vaalilla marraskuun vaalikokouksessa ja toimariksi voi lähteä kuka vain killan jäsen fuksista fabuun, jokaiselle löytyy sopiva tehtävä. Toimarivirkoja voidaan myös perustaa tarvittaessa uusia ja tarvittaessa valita jälkivaalilla myös muulloin kuin marraskuussa. Toimareille järjestetään myös vapaaehtoistyön virkistykseksi erillisiä tapahtumia.

Toimareista erityisasema on seitsemällä vastuutoimarilla. Vastuutoimareita ovat Abivastaava, ISOvastaava, ESTIEM-vastaava, CTO, Seminaaritsaari, Vuosijuhlatirehtööri ja Prolekon päätoimittaja. Yhdessä hallitus ja vastuutoimarit muodostava Kiltaneuvoston.

 

Toimarivirat

Toiminnantarkastajat (2 hlö)
 • Tarkastavat killan toiminnan

 

Varatoiminnantarkastajat (2 hlö)
 • Toimivat toiminnantarkastajien henkilökohtaisina varamiehinä

 

TEK-yhdyshenkilö
 • Pitää yhteyttä TEK:iin
 • Tiedottaa kiltalaisille TEK:sta ja sen asioista
 • Edustaa Prodekoa TEK-akatemiassa

 

Jatkuvuustoimikunta (9-11 hlö)
 • Ideoi ja auttaa hallitusta laajoissa projekteissa sekä toiminnan pitkäjänteisessä kehittämisessä
 • Tukee ja sparraa hallituslaisia henkilötasolla

 

Pitkä XQ -vastaava
 • Vastaa seuraavan ulkomaan pitkän excun järjestämisestä

 

Pitkä XQ -toimikunta (3 hlö)
 • Toimivat matkan pääjärjestäjinä yhdessä Pitkä XQ -vastaavan kanssa

 

Tapahtumajaos

Juomanlaskijat (6 hlö)
 • Ideoivat ja järjestävät killan tapahtumia yhdessä muun isännäntiimin kanssa
 • Vastaavat perinnejuoma Thunderin valmistuksesta ja vaalivat sen salaista reseptiä
 • Huolehtivat osaltaan Prodekon varastosta
 • Järjestävät itsenäisesti vuosijuhlaviikon bileet
 • Kuuluvat isännäntiimiin

 

Lukkarit (3 hlö)
 • Osallistuvat killan sitsien järjestämiseen
 • Johtavat laulua kaikissa killan pöytäjuhlissa
 • Valitsevat joukostaan Prodekon edustajan AYY:n Lukkaritoimikuntaan (Lutku)

 

Lukkarikisällit
 • Auttavat lukkareita laulun johtamisessa killan pöytäjuhlissa
 • Osallistuvat killan sitsien järjestämiseen yhdessä lukkareiden kanssa

 

Fuksijaos

ISOvastaava
 • Vastaa killan ISOtoiminnasta
 • Avustaa Fuksikapteenia ja Maisteri- ja KV-kapteenia killan fuksitoiminnassa
 • Edustaa Prodekoa AYY:n ISOtoimikunnassa (ITMK)

 

VastuuISOt
 • Koordinoivat fuksiryhmien toimintaa
 • Vastaavat osaltaan fuksien perehdyttämisestä killan toimintaan ja teekkarikulttuuriin
 • Vastaavat osaltaan fuksitapahtumien järjestämisestä
 • Valitaan keväällä

 

Exchange Ambassador
 • Toimii fuksijaoksen ja vaihto-opiskelijoiden välisenä linkkinä
 • Edustaa vaihto-opiskelijoita ja ajaa heidän etujaan fuksijaoksessa
 • Valitaan puolivuosittain uusista vaihto-opiskelijoista

 

Mediajaos

CTO
 • Johtaa Webbitiimiä
 • Vastaa killan sähköisistä palveluista
 • Vastaa IT-järjestelmien ja -projektien ylläpidosta ja kehittämisestä

 

Webbitiimi
 • Ylläpitävät ja kehittävät killan sähköisiä palveluita
 • Toimivat osaltaan killan tietotekniikkaguruina

 

Viestintävelho (1-2 hlö)
 • Suunnittelee ja kehittää killan kokonaisvaltaista viestintästrategiaa
 • Osallistuu killan ulkoiseen viestintään, kuten sometukseen ja sisällöntuotantoon
 • Kuuluu Viestintäjaokseen

 

Dokumentoijat (1-3 hlö)
 • Vastaavat killan tapahtumien valokuvaamisesta ja kuvien julkaisemisesta
 • Kuuluu Viestintäjaokseen

 

Abivastaava
 • Vastaa killan abimarkkinoinnista kokonaisuutena
 • Johtaa killan abitiimiä
 • Koordinoi opetukseen liittyvää sisältöä opintovastaavan kanssa

 

Abitiimi
 • Toteuttaa killan abimarkkinointia
 • Avustaa abivastaavaa killan abimarkkinoinnin kehittämisessä

 

Viestintäjaos
 • Ideoi, suunnittelee ja toteuttaa killan viestintästrategiaa kukin keskittyen etusijassa omaan sektoriinsa mutta tukien muita toimikunnan jäseniä

 

Prolekon toimituskunta

 

Päätoimittaja
 • Päätoimittaa lehden
 • Vastaa Prolekon toimituksesta

 

Taittaja
 • Taittaa lehden

 

Toimittajat
 • Kirjoittavat jokaiseen lehteen ja kehittävät kiinnostuksensa mukaisesti lehden journalistista suuntaa

 

Kiltisjaos

Punttisvastaava
 • Vastaa kuntosalista, sen kehittämisestä ja sen kunnossapidosta
 • Vastaa punttiksen arvoista ja johtaa punttiksen toimintaa niiden mukaisesti omalla esimerkillään

 

Kiltis MacGyver
 • Pitää huolta kiltahuoneesta ja ideoi sen kehittämistä
 • Huolehtii kiltahuoneen hankinnoista

 

Maitotyttö
 • Huolehtii, että kiltahuoneella on maitoa, kahvia ja teetä yms.
 • Vastaa reivimaidon salaisesta reseptistä

 

Namu Oy:n toimitusjohtaja
 • Vastaa killan ruokamyynnistä kiltiksellä

 

Biljardivastaava
 • Vastaa killan biljarditapahtumien järjestämisestä
 • Pitää huolta biljardipöydästä ja sen välineistöstä

 

Historioitsija
 • Koordinoi arkistointia killassa
 • Huolehtii tarvittavien arkistoesineiden toimittamisesta Polyteekkarimuseoon ja/tai AYY:n arkistoon
 • Laatii vuoden päätteeksi lyhyen kertomuksen vuoden merkittävimmistä tapahtumista ja käänteistä
 • Sitoutuu pysymään yhteyshenkilönä kyseiseen vuoteen liittyvistä historiikkitiedusteluista

 

Vastuullisuuskansleri
 • Edistää tietoisuutta ympäristöön ja kestäviin toimintatapoihin liittyvistä asioista

 

Hyvinvointiritari
 • Edistää toiminnallaan kiltalaisten hyvinvointia ja killan yhteisöllisyyden kehittämistä

 

Kulttuurijaos

Kulttuuripersoonat (2-3 hlö)
 • Suunnittelee ja järjestää killan kulttuuritapahtumia Sisä- ja kulttuuriministerin kanssa

 

Seminaaritoimikunta

 

Seminaaritsaari
 • Vastaa seminaarin järjestämisestä kokonaisuutena
 • Koordinoi yhteistyötä Alumnin hallituksesta valittavan Seminaarivastaavan sekä laitoksen yhteyshenkilön kanssa
 • Huolehtii yhteydenpidosta hallituksen kanssa

 

Seminaaritoimikunnan jäsenet 
 • Järjestävät seminaarin yhdessä Seminaaritsaarin kanssa
 • sis. Yrityssuhdevastaava, Rahastonhoitaja sekä 1-3 hlö

 

 

Vuosijuhlatoimikunta

 

Diskonttaustirehtööri (1-2 hlö)
 • Vastaa vuosijuhlien järjestämisestä kokonaisuutena
 • Huolehtii yhteydenpidosta hallituksen kanssa

 

Vuosijuhlatoimikunnan jäsenet 
 • Järjestävät vuosijuhlat
 • sis. Isäntä, Yrityssuhdevastaava, Rahastonhoitaja sekä jäsenet

 

Yrityssuhdetiimi

Reimari
 • Järjestää killan puolipitkiä yhdessä Excumestarin kanssa
 • Järjestää killan approreissut ja vastaa approlippujen hankinnasta
 • Kuuluu Prodekon yrityssuhdetiimiin

 

YS-toimihenkilöt (2 hlö)
 • Vastaavat kesätyöillasta sekä kesätyöoppaasta
 • Auttavat Yrityssuhdevastaavaa killan yrityssuhteissa
 • Vastaavat killan rekrytointifoorumin ja Prodeko Jobs:n päivittämisestä

 

Ulkojaos

Jaoksen yleiset tehtävät: Edistää kiltalaisten kansainvälistymistä, huolehtia killan suhteista muihin kiltoihin ja opiskelijajärjestöihi, auttaa ESTIEM-tapahtumien järjestämisessä ja järjestää TIMES ja Jr. TIMES, sekä vastaa Prodekon osuudesta Tutanic-risteilyn järjestämisessä.

ESTIEM-vastaava
 • Toimii ESTIEM Local Group Helsingin Local Responsible -virassa ja toimii ESTIEM:n yhteyshenkilönä kiltalaisille
 • Vastaa osaltaan kiltalaisten kansainvälistymisestä ESTIEM:n kautta
 • Vastaa ESTIEM-asioiden tiedotuksesta killassa ja viestinnästä hallitukselle
 • Vastaa ESTIEM-yhteistyöstä Athenen kanssa
 • Edustaa LG Helsinkiä ESTIEM-tapahtumissa (CM ja Nordic ReCoM)

 

Ulkotoimarit (3 hlö)
 • Suunnittelee ja järjestää killan kansainvälisiä tapahtumia yhdessä ESTIEM-vastaavan ja ulkoministerin kanssa
 • Suunnittelee ja järjestää tapahtumia muiden opiskelijajärjestöjen kanssa yhdessä ulkoministerin kanssa
 • Tukevat ESTIEM-vastaavaa ESTIEM-toiminnassa
 • Edustavat LG Helsinkiä ESTIEM-tapahtumissa yhdessä ESTIEM-vastaavan kanssa

 

Tutapäivätoimarit (2kpl)
 • Suunnittelevat ja järjestävät Otaniemen Tutapäivät

 

Opintojaos

Opintojaokseen ja sen piirissä käytäviin keskusteluihin voivat liittyä kaikki opintoasioista ja edunvalvonnasta kiinnostuneet kiltalaiset, myös ilman nimettyä toimihenkilövirkaa. 

Mentorointimanageri
 • Järjestää ja kehittää killan alumnimentorointiohjelmaa yhdessä opintovastaavan kanssa
 • Toimii Prodeko Ventures -yhteyshenkilönä
 
Pääainevastaavat (3 hlö)
 • Pääainevastaavat toimivat yhteyshenkilönä oman pääaineensa opintoihin liittyvissä asioissa ja tukevat näin ollen opintovastaavaa maisterivaiheen opintoihin liittyen.
 • Avustavat Opintovastaavaa DI-vaiheen opintoihin liittyvässä edunvalvonnassa
 • Valistavat kiltalaisia Aallon tuotantotalouden eri pääaineiden opintosisällöistä

 

Hallinnon opiskelijaedustajat 
 • eli Hallopedit, AYY valitsee
 • Halutessaan liitetään Prodekon opintojaokseen toimihenkilöiksi
 • Toteuttavat edunvalvontaa yhdessä Opintovastaavan kanssa