Toimarien toiminta

Killan toimihenkilöt eli tutummin toimarit ovat yhdessä hallituksen kanssa se porukka, joka pitää killan toiminnassa ja kiltalaiset tyytyväisinä. Toimarivirat ovat työmäärällisesti hieman kevyempiä kuin hallitusvirat, mutta jokaisen tekemä työ on tärkeää ja ilman aktiivisia toimareita Prodekon toiminta ei pysyisi käynnissä. Toimarit valitaan virkakohtaisella vaalilla marraskuun vaalikokouksessa ja toimariksi voi lähteä kuka vain killan jäsen fuksista fabuun, jokaiselle löytyy sopiva tehtävä. Toimarivirkoja voidaan myös perustaa tarvittaessa uusia ja tarvittaessa valita jälkivaalilla myös muulloin kuin marraskuussa. Toimareille järjestetään myös vapaaehtoistyön virkistykseksi erillisiä tapahtumia.

 

Toimareista erityisasema on seitsemällä vastuutoimarilla. Vastuutoimareita ovat Abivastaava, ISOvastaava, ESTIEM-vastaava, CTO, Seminaaritsaari, Vuosijuhlatirehtööri ja Prolekon päätoimittaja. Yhdessä hallitus ja vastuutoimarit muodostava Kiltaneuvoston.

 

 

Toimarivirat

 

Toiminnantarkastajat (2 hlö)
 • Tarkastavat killan toiminnan
Varatoiminnantarkastajat (2 hlö)
 • Toimivat toiminnantarkastajien henkilökohtaisina varamiehinä
TEK-yhdyshenkilö
 • Pitää yhteyttä TEK:iin
 • Tiedottaa kiltalaisille TEK:sta ja sen asioista
 • Edustaa Prodekoa TEK-akatemiassa
Jatkuvuustoimikunta (9-11 hlö)
 • Ideoi ja auttaa hallitusta laajoissa projekteissa sekä toiminnan pitkäjänteisessä kehittämisessä
 • Tukee ja sparraa hallituslaisia henkilötasolla
Pitkä XQ -vastaava
 • Vastaa seuraavan ulkomaan pitkän excun järjestämisestä
Pitkä XQ -toimikunta (3 hlö)
 • Toimivat matkan pääjärjestäjinä yhdessä Pitkä XQ -vastaavan kanssa

 

 

Tapahtumajaos

Juomanlaskijat (6 hlö)
 • Ideoivat ja järjestävät killan tapahtumia yhdessä muun isännäntiimin kanssa
 • Vastaavat perinnejuoma Thunderin valmistuksesta ja vaalivat sen salaista reseptiä
 • Huolehtivat osaltaan Prodekon varastosta
 • Järjestävät itsenäisesti vuosijuhlaviikon bileet
 • Kuuluvat isännäntiimiin
Lukkarit (3 hlö)
 • Osallistuvat killan sitsien järjestämiseen
 • Johtavat laulua kaikissa killan pöytäjuhlissa
 • Valitsevat joukostaan Prodekon edustajan AYY:n Lukkaritoimikuntaan (Lutku)
Lukkarikisällit
 • Auttavat lukkareita laulun johtamisessa killan pöytäjuhlissa
 • Osallistuvat killan sitsien järjestämiseen yhdessä lukkareiden kanssa

 

 

Fuksijaos

ISOvastaava
 • Vastaa killan ISOtoiminnasta
 • Avustaa Fuksikapteenia ja Maisteri- ja KV-kapteenia killan fuksitoiminnassa
 • Edustaa Prodekoa AYY:n ISOtoimikunnassa (ITMK)
VastuuISOt
 • Koordinoivat fuksiryhmien toimintaa
 • Vastaavat osaltaan fuksien perehdyttämisestä killan toimintaan ja teekkarikulttuuriin
 • Vastaavat osaltaan fuksitapahtumien järjestämisestä
 • Valitaan keväällä
Exchange Ambassador
 • Toimii fuksijaoksen ja vaihto-opiskelijoiden välisenä linkkinä
 • Edustaa vaihto-opiskelijoita ja ajaa heidän etujaan fuksijaoksessa
 • Valitaan puolivuosittain uusista vaihto-opiskelijoista

 

 

Mediajaos

CTO
 • Johtaa Webbitiimiä
 • Vastaa killan sähköisistä palveluista
 • Vastaa IT-järjestelmien ja -projektien ylläpidosta ja kehittämisestä
Webbitiimi
 • Ylläpitävät ja kehittävät killan sähköisiä palveluita
 • Toimivat osaltaan killan tietotekniikkaguruina
Viestintävelho (1-2 hlö)
 • Suunnittelee ja kehittää killan kokonaisvaltaista viestintästrategiaa
 • Osallistuu killan ulkoiseen viestintään, kuten sometukseen ja sisällöntuotantoon
 • Kuuluu Viestintäjaokseen
Dokumentoijat (1-3 hlö)
 • Vastaavat killan tapahtumien valokuvaamisesta ja kuvien julkaisemisesta
 • Kuuluu Viestintäjaokseen
Abivastaava
 • Vastaa killan abimarkkinoinnista kokonaisuutena
 • Johtaa killan abitiimiä
 • Koordinoi opetukseen liittyvää sisältöä opintovastaavan kanssa
Abitiimi
 • Toteuttaa killan abimarkkinointia
 • Avustaa abivastaavaa killan abimarkkinoinnin kehittämisessä
Viestintäjaos
 • Ideoi, suunnittelee ja toteuttaa killan viestintästrategiaa kukin keskittyen etusijassa omaan sektoriinsa mutta tukien muita toimikunnan jäseniä

 

Prolekon toimituskunta
Päätoimittaja
 • Päätoimittaa lehden
 • Vastaa Prolekon toimituksesta
Taittaja
 • Taittaa lehden
Toimittajat
 • Kirjoittavat jokaiseen lehteen ja kehittävät kiinnostuksensa mukaisesti lehden journalistista suuntaa

 

 

Kiltisjaos

Punttisvastaava
 • Vastaa kuntosalista, sen kehittämisestä ja sen kunnossapidosta
 • Vastaa punttiksen arvoista ja johtaa punttiksen toimintaa niiden mukaisesti omalla esimerkillään
Kiltis MacGyver
 • Pitää huolta kiltahuoneesta ja ideoi sen kehittämistä
 • Huolehtii kiltahuoneen hankinnoista
Maitotyttö
 • Huolehtii, että kiltahuoneella on maitoa, kahvia ja teetä yms.
 • Vastaa reivimaidon salaisesta reseptistä
Namu Oy:n toimitusjohtaja
 • Vastaa killan ruokamyynnistä kiltiksellä
Biljardivastaava
 • Vastaa killan biljarditapahtumien järjestämisestä
 • Pitää huolta biljardipöydästä ja sen välineistöstä
Historioitsija
 • Koordinoi arkistointia killassa
 • Huolehtii tarvittavien arkistoesineiden toimittamisesta Polyteekkarimuseoon ja/tai AYY:n arkistoon
 • Laatii vuoden päätteeksi lyhyen kertomuksen vuoden merkittävimmistä tapahtumista ja käänteistä
 • Sitoutuu pysymään yhteyshenkilönä kyseiseen vuoteen liittyvistä historiikkitiedusteluista

 

Vastuullisuuskansleri
 • Edistää tietoisuutta ympäristöön ja kestäviin toimintatapoihin liittyvistä asioista

 

Hyvinvointiritari
 • Edistää toiminnallaan kiltalaisten hyvinvointia ja killan yhteisöllisyyden kehittämistä

 

 

Kulttuurijaos

Kulttuuripersoonat (2-3 hlö)
 • Suunnittelee ja järjestää killan kulttuuritapahtumia Sisä- ja kulttuuriministerin kanssa

 

Seminaaritoimikunta
Seminaaritsaari
 • Vastaa seminaarin järjestämisestä kokonaisuutena
 • Koordinoi yhteistyötä Alumnin hallituksesta valittavan Seminaarivastaavan sekä laitoksen yhteyshenkilön kanssa
 • Huolehtii yhteydenpidosta hallituksen kanssa
Seminaaritoimikunnan jäsenet 
 • Järjestävät seminaarin yhdessä Seminaaritsaarin kanssa
 • sis. Yrityssuhdevastaava, Rahastonhoitaja sekä 1-3 hlö

 

Vuosijuhlatoimikunta
Diskonttaustirehtööri (1-2 hlö)
 • Vastaa vuosijuhlien järjestämisestä kokonaisuutena
 • Huolehtii yhteydenpidosta hallituksen kanssa
Vuosijuhlatoimikunnan jäsenet 
 • Järjestävät vuosijuhlat
 • sis. Isäntä, Yrityssuhdevastaava, Rahastonhoitaja sekä jäsenet

 

 

Yrityssuhdetiimi

Reimari
 • Järjestää killan puolipitkiä yhdessä Excumestarin kanssa
 • Järjestää killan approreissut ja vastaa approlippujen hankinnasta
 • Kuuluu Prodekon yrityssuhdetiimiin
YS-toimihenkilöt (2 hlö)
 • Vastaavat kesätyöillasta sekä kesätyöoppaasta
 • Auttavat Yrityssuhdevastaavaa killan yrityssuhteissa
 • Vastaavat killan rekrytointifoorumin ja Prodeko Jobs:n päivittämisestä

 

 

Ulkojaos

Jaoksen yleiset tehtävät: Edistää kiltalaisten kansainvälistymistä, huolehtia killan suhteista muihin kiltoihin ja opiskelijajärjestöihi, auttaa ESTIEM-tapahtumien järjestämisessä ja järjestää TIMES ja Jr. TIMES, sekä vastaa Prodekon osuudesta Tutanic-risteilyn järjestämisessä.

ESTIEM-vastaava
 • Toimii ESTIEM Local Group Helsingin Local Responsible -virassa ja toimii ESTIEM:n yhteyshenkilönä kiltalaisille
 • Vastaa osaltaan kiltalaisten kansainvälistymisestä ESTIEM:n kautta
 • Vastaa ESTIEM-asioiden tiedotuksesta killassa ja viestinnästä hallitukselle
 • Vastaa ESTIEM-yhteistyöstä Athenen kanssa
 • Edustaa LG Helsinkiä ESTIEM-tapahtumissa (CM ja Nordic ReCoM)
Ulkotoimarit (3 hlö)
 • Suunnittelee ja järjestää killan kansainvälisiä tapahtumia yhdessä ESTIEM-vastaavan ja ulkoministerin kanssa
 • Suunnittelee ja järjestää tapahtumia muiden opiskelijajärjestöjen kanssa yhdessä ulkoministerin kanssa
 • Tukevat ESTIEM-vastaavaa ESTIEM-toiminnassa
 • Edustavat LG Helsinkiä ESTIEM-tapahtumissa yhdessä ESTIEM-vastaavan kanssa

<meta charset="utf-8">

Tutapäivätoimarit (2kpl)
 • Suunnittelevat ja järjestävät Otaniemen Tutapäivät 2019

 

 

Opintojaos

Opintojaokseen ja sen piirissä käytäviin keskusteluihin voivat liittyä kaikki opintoasioista ja edunvalvonnasta kiinnostuneet kiltalaiset, myös ilman nimettyä toimihenkilövirkaa. 

Mentorointimanageri
 • Järjestää ja kehittää killan alumnimentorointiohjelmaa yhdessä opintovastaavan kanssa
 • Toimii Prodeko Ventures -yhteyshenkilönä
 
Pääainevastaavat (3 hlö)
 • Pääainevastaavat toimivat yhteyshenkilönä oman pääaineensa opintoihin liittyvissä asioissa ja tukevat näin ollen opintovastaavaa maisterivaiheen opintoihin liittyen.
 • Avustavat Opintovastaavaa DI-vaiheen opintoihin liittyvässä edunvalvonnassa
 • Valistavat kiltalaisia Aallon tuotantotalouden eri pääaineiden opintosisällöistä
Hallinnon opiskelijaedustajat 
 • eli Hallopedit, AYY valitsee
 • Halutessaan liitetään Prodekon opintojaokseen toimihenkilöiksi
 • Toteuttavat edunvalvontaa yhdessä Opintovastaavan kanssa