Opinnot

Kokouskuulumisia

Opintosektorin kokouskooste: maaliskuu 2021

This text is a summary of the matters that have been discussed in different education management groups in SCI and DIEM. If you have any questions regarding education matters, you can always contact the Minister of Studies at opintovastaava@prodeko.org.

SCI:n opetuksen johtoryhmän kokous 8.3

Suurimpana asiana nousi keskustelu uudistetusta linjauksesta plagionnin estämiseksi. Kyseessä on Aallon laajuiset etätyöskentelyolosuhteisiin sovellettavat linjaukset plagioinnin ja lunttauksen käsittelyyn sekä anonyymien ilmiantojen käyttöön plagiointi- ja lunttaustapauksissa. 

Opiskelijaedustajilla nousi keskustelun yhteydessä huoli siitä, että uusi linjaus saattaa estää tai vaikeuttaa opiskelijoiden mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä esim. matikan laskaritehtävien osalta. Huolestuttavaa oli myös kuulla että asian valmistelussa ei olla kuultu opiskelijoiden mielipiteitä ollenkaan. Nostettiin nämä huolet esille sekä kokouksessa että myös kokouksen jälkeen sähköpostiviestissä koulun opetuksesta vastaavalle varadekaanille Ari Koskelaiselle. Asiasta on keskusteltu myös SCI:n dekaanin tapaamisessa ja opintoneuvostossa.

On vielä hieman epäselvää, miten muutokset tulevat vaikuttamaan opiskelijoihin, joten odotamme vielä lisätietoa aiheesta. Linjausta työstää yliopiston työryhmä, ja AYY:n koulutuspoliittinen edustaja kokoustaa heidän kanssa 25.3 tämän asian ympärillä. Asia ei tule etenemään ennen sitä. 


SCI-kandidaattikoulutusneuvoston kokous 15.3

Kokouksessa keskusteltiin monesta eri asiasta, ja siitä seuraa näin ollen myös pidempi kokoustiivistelmä. Ensimmäisenä asiana puhuttiin vaihtohakemuksista. Tänä vuonna SCI:llä oli ennätysmäärä vaihtoon hakevia opiskelijoita, joista suurin osa oli tutalta. Moni näistä oli uudelleenhakijoita koronapandemiasta johtuen. Valitettavasti ihan kaikille ei pystytty tarjoamaan vaihtopaikkaa, sillä osa oli hakenut ainoastaan muutamaan todella suosittuun vaihtokohteeseen.

Kokouksessa käsiteltiin myös AllWell-tuloksia (SCI:n kandiopiskelijoiden kannalta). Tuloksia ei saa jakaa kokouksen ulkopuolelle, mutta niissä on huomattu samoja teemoja kuin Prodekon omissa kyselyissä mm. opiskelutilojen tarvetta ja luentojen tallentamista. Opiskelijaedustajat korostivat näitä ongelmia, ja korkeakoululla ollaan tietoisia näistä. Ohjelmakohtaisen tulokset julkaistaan myöhemmin. Varadekaani on tuonut vararehtorille toiveen että isoja saleja voisi taas ottaa käyttöön opiskelijoiden itseopiskeluun. Aallon turvallisuusryhmä (CMT) päättää tilojen käytöstä Aallossa, ja he seuraavat Suomen hallituksen tarkkoja ohjeistuksia. Vararehtori lupasi kuitenkin viedä asian johtoryhmään. [Päivitys 25.3: mahdollisten liikkumisrajoituksien takia tiloja ei oletettavasti voida avata ainakaan huhtikuun aikana, mutta seuraamme tilannetta]

Toin esille, että toivottaisiin että avattaisiin myös ryhmätyötiloja ja että voitaisiin suunnitella etukäteen järjestelmää, miten toimitaan sitten kun tilanne hieman paranee ja tiloja saadaan avata. Korkeakoulun työntekijät tiedostivat että syksyllä homma kaatui osittain sekaviin ohjeistuksiin opiskelijoille, jolloin opiskelijoita ei voi suoraan syyttää mahdollisesta tilojen väärinkäytöksestä. Luultavasti tiloja tullaan tulevaisuudessakin varaamaan Aalto Space:n kautta. Esitimme myös toiveen, että Aallon kriisiryhmältä toivottaisiin parempaa kommunikaatiota opiskelijoiden suuntaan rajoitusten syistä ja päätöksentekoon vaikuttavista seikoista.

Keskusteltiin myös yhteisen kandiohjelman oppimistavoitteista. Tehtiin pari tyylimuokkausta nykyisiin oppimistavoitteisiin. Mikäli sinulla on muutosideoita tai -toiveita joko yhteisen kandiohjelman tavoitteisiin tai tutan kandipääaineen oppimistavoitteisiin, voit kertoa ne suoraan minulle! Jos joku miettii, miksi SCI:llä on yksi yhteinen kandiohjelma, niin se johtuu siitä että jos koulutusohjelmissa on useamman kymmenen opintopisteen verran samoja opintoja, on kyse samasta kandiohjelmasta. Muuten voidaan perustella että kyse on eri kandiohjelmista. FYI: vararehtorin linja on, että teknillisiin opintoihin tulee sisällyttää vähintään kaksi fysiikan kurssia.

Lisäksi keskusteltiin SCI:n kandiohjelmien sisäänottomääristä ja DIA-valinnasta. DIA-valinnassa 2021 tasapistesääntönä todistusvalinnassa tullaan käyttämään arvontaa, mutta esim. varadekaanien mielestä Aallon opiskelupaikka ei saisi olla kiinni arvonnasta. Pitäisi siis kehittää jokin toinen ratkaisu valintoihin. Keskusteluissa ilmeni, että Opintopolussa on joku tekninen haaste, mikä vaikeuttaa monen eri aineen arvosanan käyttämistä tasapistesääntönä. Tietotekniikan proffalla oli hyvä idea miten tämän ongelman voisi kiertää, ja opintoasian päällikkö Mari lupasi viedä yleiset huolet sekä järjestelmän parannusehdotukset eteenpäin. Mahdollisia muutoksia sisäänottotapaan ei kuitenkaan ole odotettavissa lähiaikoina, sillä reiluuden vuoksi muutokset pitäisi olla tiedossa jo silloin kuin niitä koskevat abit aloittavat lukiossa, jotta he pystyvät priorisoimaan lukioaineet jne. Käytännössä tämä siis tarkoittaa, että tällä hetkellä suurempia muutoksia voisi implementoida vasta vuoden 2024/2025 yhteishaussa.

Vuoden 2022 siirtohakupaikoista ei ole vielä tietoa (vuonna 2021 paikat tutalle ovat nollassa, eli on mahdotonta vaihtaa tutalle).

Kandidaatintyön arvostelu muuttuu 1.8.2021 alkaen. Tätä ennen aloitetut työt arvostellaan vanhan skaalan mukaan, mutta 1.8 jälkeen aloitetut työt arvostellaan arvosanoin 1-5. Uudet arvostelukriteerit ovat työn alla ja ensimmäinen versio pitäisi valmistua pääsiäisen jälkeisellä viikolla.

Tuotantotalouden koulutusneuvoston kokous 17.3

Kokouksessa kuultiin ilahduttavia tuloksia: tutan maisteriohjelmaan oli tänä vuonna ennätysmäärä hakijoita, joista 12 hyväksyttiin ensi vuodelle. Viime vuosina hakijamäärä on laskenut, joten tämä oli todella positiivinen uutinen. Pienen sisäänoton takia kuitenkin myös hyviä hakijoita jouduttiin hylkäämään, joten keskusteltiin sisäänoton kasvattamisesta mikäli hakijamäärä pysyy yhtä suurena ja korkeatasoisena. Aikaisempina vuosina on otettu tutalle 18-24 maisteriopiskelijaa, mutta tosiaan tänä vuonna vain 12.

Keskusteltiin myös uudesta opetussuunnitelmasta (maistertasolla) ja sen kehitystyön aikataulusta. Keskeiset löydöt ja suunnitelmat vuosille 22-24 keskustellaan koulutusneuvoston kokouksessa toukokuussa, ja sitä ennen pidetään opetussuunnitelman kehitystyöpaja. Huhtikuussa pidetään myös feedback-sessio Prodekon pääainevastaavien ja maisteritason pääainevastaavien kanssa: tätä varten tullaan keräämään masiteriopiskelijoilta palautetta nykyisestä opetussuunnitelmasta. Mikäli tutan maisteriin halutaan uusi pääaine, tulisi siitä olla jonkinlainen esitys toukokuun kokouksessa. Syksyllä käsitellään tarkemmin kursseja ja aikataulutusta tms., ja syksyn tarkempi aikataulu varmistuu myöhemmin.

Kokouksessa puhuttiin myös mahdollisista väliin putoavista opiskelijoista, jotka eivät suorita opintoja ja joita kilta ei välttämättä tavoita. Tutan suunnittelija Tarja Timonen on ollut yhteydessä riskiryhmässä oleviin fukseihin kevään aikana, ja laajennetaan yhteydenottoja resurssien mukaan myös muihin opiskelijoihin. 

TUTA Faculty Meeting 24.3
Esitin laitoksen opettajille lyhyesti tärkeimpiä nostoja joulukuun ja maaliskuun etäopiskelukyselyistä. Yleisesti ottaen tutaopiskelijat ovat olleet tyytyväisiä tutan laitoksen kursseihin. Jatkuvasti esille nousseet ongelmat ovat kuitenkin olleet ryhmätyöryhmien fasilitointi, luentojen nauhoittamatta jättäminen, huonot vertaistukimahdollisuudet ja vaikeudet avun saamisessa sekä selkeän kurssiaikataulun puute. Opettajat arvostavat palautetta ja kiittivät kovasti tiedosta, ja keskustelivat myös keskenään hyvistä toteutustavoista. Opettajille yksi todella tärkeä palautekanava on kurssipalaute (webropol-kysely), joten muistakaa kaikki aina käydä täyttämässä se! Aina voi myös antaa palautetta kursseista suoraan opettajalle tai minulle.

Kokouksessa keskusteltiin myös kestävästä kehityksestä tutan ohjelmassa, ja opettajilla oli workshop tämän teeman ympärillä.