Hallituksen toiminta

Killan toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan vaalikokouksessa valittu hallitus. Prodekon hallitus valitaan marraskuun vaalikokouksessa virkakohtaisella vaalilla, hallituksenmuodostajaa ei ole. Vuonna 2020 Prodekon hallitukseen kuuluu 12 jäsentä, ja yleinen käytäntö on ollut kokoustaa kerran viikossa, mutta kokousten tiheys on jokaisen hallituksen itse päätettävissä. Hallitus edustaa kaikkia kiltalaisia ja ajaa killan etua. Hallitustyöstä ei makseta palkkaa.

Hallitusvirat

Yleiset hallitustehtävät koskevat kaikkia hallituksen jäseniä. Hallituksen jäsenen tulee

 • Osallistua aktiivisesti hallituksen kokouksiin
 • Ajaa kiltalaisten ja killan etua toiminnallaan
 • Avustaa muita sektoreita tarvittaessa
 • Avustaa vuosijuhlien järjestämisessä
 • Avustaa seminaarin järjestämisessä
 • Hallituksen järjestämien tapahtumien suunnittelu ja toteutus, mm.
  • Pikkujoulut
  • Wappusitsit
  • Ulliksen aamiainen
  • Syyssitsit
  • Hallitus- ja toimarivaihdot
 • Edustaa kiltaa
 • Vastata omien toimihenkilöiden hyvinvoinnista

 

Puheenjohtaja
 • Valvoo, että killan toiminta on sääntöjen mukaista
 • Koordinoi hallituksen toimintaa
 • Kehittää killan toimintaa kokonaisuutena
 • Toimii killan yhteyshenkilönä tuotantotalouden laitokselle ja ylioppilaskuntaan
 • Johtaa puhetta hallituksen kokouksissa
 • Edustaa Prodekoa AYY:n Neuvostossa, Prodekon Alumnin hallituksessa ja Neuvottelukunnassa
 • Toimii aTalent-yhteyshenkilönä
 • Huolehtii yhteydenpidosta alumnikoordinaattoriin
 • Toimii Prodeko Ventures –yhteyshenkilönä

 

Varapuheenjohtaja
 • Valvoo ja kehittää killan toimintaa yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • Toimii puheenjohtajana puheenjohtajan ollessa estyneenä
 • Avustaa puheenjohtajaa juoksevissa asioissa
 • On hallitusvastuussa seminaarin järjestämisestä
 • On vastuussa häirintäyhdyshenkilöiden toiminnasta
 • Vastaa Prodekon toimijoista sekä heidän virkistymisestään
 • Vastaa killan posteista, TUAS-talon hallituskaapista, isännänkaapista ja killan arkistosta
 • Johtaa Prodekon yhteisöjaosta
 • Edustaa Prodekoa AYY:n Hyvinvointitoimikunnassa (HVTMK)

 

Excumestari
 • Hoitaa kiltalaisten tutustuttamisen yritysmaailmaan mahdollisimman monipuolisesti
 • Vastaa killan excursiotoiminnasta ja puolipitkistä
 • Vaalii osaltaan teekkariexcuperinteitä
 • Johtaa Prodekon yrityssuhdetiimiä (YS-tiimi) yhdessä Yrityssuhdevastaavan kanssa
 • Edustaa Prodekoa AYY:n Yrityssuhdetoimikunnassa (YTMK)

 

Fuksikapteeni
 • Vastaa fuksien perehdyttämisestä killan toimintaan
 • Vastaa fuksien teekkarikulttuurikasvatuksesta
 • Vaalii osaltaan teekkariperinteitä
 • Tutustuttaa fuksit korkeakouluelämään ja auttaa heidät alkuun opinnoissaan
 • Vastaa killan fuksitapahtumista
 • Valvoo killan ISOtoimintaa yhdessä Maisteri- ja KV-kapteenin kanssa
 • Johtaa Prodekon fuksijaosta yhdessä Maisteri- ja KV-kapteenin kanssa
 • Edustaa Prodekoa AYY:n Fuksitoimikunnassa (FTMK)

 

Maisteri- ja KV-kapteeni
 • Vastaa maisterifuksien perehdytyksestä ja integroimisesta kiltaan
 • Vastaa vaihto-opiskelijoiden vastaanottamisesta ja perehdytyksestä kiltaan
 • Vastaa kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvonnasta killassa
 • Valvoo killan ISOtoimintaa yhdessä Fuksikapteenin kanssa
 • Johtaa fuksijaosta yhdessä Fuksikapteenin kanssa
 • Edustaa Prodekoa AYY:n Kansainvälisyystoimikunnassa (KvTMK)

 

Mediakeisari
 • Vastaa killan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä Prodekon brändistä ja näiden kehittämisestä kokonaisuutena
 • Valvoo killan tietotekniikan kehittämistä
 • Vastaa killan sähköpostilistoista
 • Toimii sihteerinä hallituksen kokouksissa ja laatii pöytäkirjat, ellei hallitus toisin päätä
 • Ylläpitää killan jäsenrekisteriä
 • Johtaa Prodekon Mediajaosta sekä Viestintäjaosta
 • On hallitusvastuussa Prolekosta ja abimarkkinoinnista
 • Edustaa Prodekoa AYY:n Viestintätoimikunnassa (VTMK)

 

Opintovastaava
 • Koordinoi ja toteuttaa killan edunvalvontaa yhdessä hallopedien kanssa
 • Toimii killan yhteyshenkilönä yliopiston hallinnollisissa elimissä
 • Valvoo killan abimarkkinointia yhdessä mediakeisarin kanssa
 • Valvoo killan alumnimentorointiohjelmaa
 • Osallistuu aktiivisesti opintojen, vaihto-opintojen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämiseen
 • Johtaa Prodekon opintojaosta
 • Edustaa Prodekoa AYY:n Opintoneuvostossa (OPN)

 

Rahastonhoitaja
 • Vastaa killan maksuliikenteestä ja kirjanpidosta
 • Laatii talousarvion yhdessä muun hallituksen kanssa
 • Tekee tilinpäätöksen
 • Raportoi hallituksen kokouksissa killan rahatilanteesta
 • Valvoo talousarviossa pysymistä ja raportoi siitä hallitukselle
 • Hoitaa killan sijoituksia
 • Laatii AYY:n avustushakemuksen
 • Vuosijuhlatoimikunnan jäsen: Rahastonhoitaja
 • Seminaaritoimikunnan jäsen: Rahastonhoitaja
 • Kuuluu killan yrityssuhdetiimiin
 • Edustaa Prodekoa AYY:n Rahatoimikunnassa

 

Yrityssuhdevastaava
 • Vastaa Prodeko Networkistä sekä killan yrityssuhteista kokonaisuutena
 • Vastaa yhteydenpidosta Tuotantotalous 2 -kurssin järjestäjiin
 • Vastaa killan yrityssuhteisiin liittyvistä sopimuksista
 • Vastaa yrityssuhteiden osalta killan budjetin täyttämisestä
 • Vuosijuhlatoimikunnan jäsen: Yrityssuhdevastaava. Vastaa vuosijuhlien sponsoreista
 • Seminaaritoimikunnan jäsen: Yrityssuhdevastaava. Vastaa seminaarin sponsoreista
 • Johtaa Prodekon yrityssuhdetiimiä (YS-tiimi) yhdessä Excumestarin kanssa
 • Edustaa Prodekoa AYY:n Yrityssuhdetoimikunnassa (YTMK)

 

Sisä- ja kulttuuriministeri
 • Ideoi ja järjestää killan tapahtumia yhdessä muun isännäntiimin kanssa
 • Vastaa killan tapahtumakokonaisuudesta ja sen kehittämisestä yhdessä Isännän kanssa
 • Pitää osaltaan yllä killan perinteitä ja teekkarikulttuuria
 • Avustaa Fuksijaosta tapahtumien järjestämisessä
 • Johtaa Prodekon isännäntiimiä yhdessä Isännän kanssa
 • Vastaa killan kulttuuritapahtumista ja johtaa killan kulttuurijaosta
 • Huolehtii yhteydenpidosta lukkareihin yhdessä Isännän kanssa
 • On hallitusvastuussa vuosijuhlien järjestämisestä
 • Edustaa Prodekoa AYY:n Isännistössä & Emännistössä (IE) yhdessä Isännän kanssa

 

Isäntä
 • Ideoi ja järjestää killan tapahtumia yhdessä muun isännäntiimin kanssa ja isännöi niitä
 • Vastaa killan tapahtumakokonaisuudesta ja sen kehittämisestä yhdessä Sisä- ja kulttuuriministerin kanssa
 • Pitää osaltaan yllä killan perinteitä ja teekkarikulttuuria
 • Avustaa Fuksijaosta tapahtumien järjestämisessä
 • Johtaa Prodekon isännäntiimiä yhdessä Sisä- ja kulttuuriministerin kanssa
 • Huolehtii yhdessä Sisä- ja kulttuuriministerin kanssa yhteydenpidosta lukkareihin
 • Kuuluu vuosijuhlatoimikuntaan
 • Vastaa Prodekon varastosta ja killan avaimista
 • Vastaa killan tila- ja pakuvarauksista
 • Edustaa Prodekoa AYY:n Isännistössä & Emännistössä (IE) yhdessä Sisä- ja kulttuuriministerin kanssa

 

Ulkoministeri
 • Vastaa  kiltalaisten kansainvälistymisestä ja sen kehittämisestä
 • Huolehtii killan suhteista muihin kiltoihin ja opiskelijajärjestöihin
 • Vastaa SCI-tapahtumayhteistöstä muiden SCI-kiltojen kanssa
 • Valvoo killan ESTIEM-toimintaa
 • Vastaa vaihto-opintojen tiedotuksesta ja edistämisestä killassa
 • Johtaa Prodekon ulkojaosta
 • Edustaa Prodekoa AYY:n Hyvinvointitoimikunnassa (HvTMK)